תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאפליקציית "סיפורי סבא" (להלן: "האפליקציה"), האפליקציה מופעלת על ידי  לוביקס מי בע״מ ח.פ: 516182284 (להלן: " מפעילת האפליקציה").
תנאי שימוש אלה (להלן : "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באפליקציה, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האפליקציה.
השימוש בשירותים מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.
תנאים אלה חלים על השימוש באפליקציה ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באפליקציה, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
האפליקציה הינה אפליקציה ללימוד קריאה דרך משחקים. האפליקציה מיועדת לילדים בגילאי 3-8 שנים, כל הורדה ו/או שימוש ו/או רכישה באפליקציה של כל משתמש אשר הינו מתחת לגיל 18, תיחשב ככזאת אשר קיבלה את אישור הוריו ו/או האפוטרופוסים החוקיים של המשתמש.
להלן קישור למדיניות הפרטיות החלה גם כן על האפליקציה: https://grandpastales.app/he/privacy-he

כללי

 1. בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באפליקציה זו בכל דרך וצורה שהיא (להלן: "המשתמש").
 2. ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באפליקציה.
 3. הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באפליקציה.
 4. תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
 5. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באפליקציה בכפוף לתנאי השימוש ומצהיר כי הוא יודע שהאפליקציה וכל המובא בה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי ו/או ייעוץ בכל תחום שהוא.
 6. מפעילת האפליקציה זוקפת לזכותה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באפליקציה ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בה ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
 7. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

שימוש ורכישות באפליקציה

 1. על מנת להשתמש באפליקציה לא נדרשת הרשמה כלשהי.
 2. הורדת האפליקציה אינה כרוכה בתשלום.
 3. חלק מהשירותים באפליקציה ניתנים ללא תשלום. מפעילת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה התשלום ו/או להפסיק את מתן השירותים ללא תשלום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי מפעילת האפליקציה בעניין זה.
 4. חלק מהשירותים באפליקציה כרוכים בתשלום, כאשר ניתן לרכוש חבילות של משחקים.
 5. הרכישות באפליקציה הן חד פעמיות, כלומר רכישת חבילת משחקים אינה כרוכה במינוי, אלא ברכישה חד פעמית. חבילות המשחקים זמינות לתקופה בלתי מוגבלת, בכפוף לכך שהאפליקציה לא תיסגר ו/או תושבת.
 6. ייתכן כי מדי פעם יהיו עדכוני גרסה לאפליקציה, תנאים אלו יחולו על כל הגרסאות.
 7. מפעילת האפליקציה תהא רשאית לעדכן את סל השירותים המוצע באפליקציה ו/או את המחירים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי השירותים לפני תום הליך בחירתם על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים.
 9. המחירים המופיעים באפליקציה כוללים מע"מ.
 10. מפעילת האפליקציה רשאית לבטל עסקה במידה ונפלה באפליקציה טעות קולמוס באשר לתיאור פריט תוכן ו\או מחירו, או אם התברר כי הפעולה לוותה בפעילות בלתי חוקית, או פעילות המנוגדת לתקנון זה, מצד המשתמש ו\או צד ג'.
 11. מפעילת האפליקציה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו\או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות באפליקציה בשל שימוש שלא כדין בשירותיה, הפרת תקנון זה ו\או בגין אי תשלום עבור מוצרים ו/או שירותים שנרכשו.
 12. שירות הלקוחות יינתן דרך המייל בלבד.

אמצעי תשלום באפליקציה

 1. רכישות באפליקציה יתבצעו דרך חנויות "גוגל פליי" ו/או "אפל סטור" (להלן: "החנויות").
 2. הרכישה והחיוב דרך החנויות יעשה על בסיס אמצעי התשלום  המעודכנים באותה חנות, על פי מדיניותה של אותה החנות ובאופן המקובל בה מבחינת תהליך ומדיניות תשלום.
 3. הרכישות באפליקציה כפופות גם לתנאים ולמדיניות של החנויות עצמן.

ביטול עסקה

 1. רכישת חבילת משחקים באפליקציה מהווה "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995.
 2. בהתאם להוראות סעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 לרוכש לא עומדת הזכות לבטל עסקה ביחס ל"מידע" כהגדרתו הנ"ל, לכן לא תהיה אפשרות לבטל את העסקה ולקבל החזר כספי.
 3. כמו כן רכישת חבילת משחקים באפליקציה מהווה שירותים הניתנים להעתקה, שעתוק או שכפול אשר גם אלו עפ"י על פי חוק, לא ניתנים להחלפה ו/או להחזרה ולא יינתן החזר כספי בגינם.
 4. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענהו/או דרישה בנימוק של אי התאמה של השירותים שבתשלום באפליקציה והוא מתחייב לקרוא היטב את פירוט השירות כפי שיוצג ליד כל שירות בתשלום  באפליקציה.
 5. ביטול העסקה יהיה כפוף גם כן לתנאי הביטול של החנויות.

הגבלת אחריות מצד מפעילת האפליקציה

 1. מפעילת האפליקציה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שלא יהיה  אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באפליקציה ו/או השירותים הניתנים באפליקציה ו/או בגין ההתקשרויות הנעשות בין המשתמשים באפליקציה.
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי דיוקים במידע ובתוכן אשר מוצג באפליקציה. משכך אין למפעילת האפליקציה  כל אחריות ו/או התחייבות לכך שהמידע יהיה מדויק ו/או נכון והיא לא תהיה אחראית לכל נזק אשר ייגרם כתוצאה מטעויות ו/או אי דיוקים במידע.
 3. על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האפליקציה ולהתריע בפניה על כך, לאחר מכן מפעילת האפליקציה תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן, אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האפליקציה ויודגש כי מפעילת האפליקציה איננה אחראית ולא יהיה אחראית לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באפליקציה ובתכניה.
 4. האפליקציה וכל המוצג בה ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
 5. האפליקציה מוצעת לציבור "כמו שהיא" ("As Is").
 6. מפעילת האפליקציה לא תישא באחריות להתאמת האפליקציה לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האפליקציה, כמפורט לעיל.
 7. המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האפליקציה מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באפליקציה לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באפליקציה.
 8. מפעילת האפליקציה בודקת את התכנים שהיא מעלה לאפליקציה, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם, עם זאת, מפעילת האפליקציה איננה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האפליקציה ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באפליקציה, לרבות הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
 9. מפעילת האפליקציה איננה מתחייבת שהשירות הניתן באפליקציה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האפליקציה, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האפליקציה או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עוגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
 10. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האפליקציה בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אותו שילם המשתמש.

קניין רוחני:

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באפליקציה, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את  עיצוב האפליקציה, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות למפעילת האפליקציה או לצד שלישי שהתיר לאפליקציה לעשות בו שימוש.
 2. אין בעצם הכניסה לאפליקציה כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האפליקציה ו\או בחלק ממנה ו\או בקוד האפליקציה ו\או בתכנים.
 3. אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא,  ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או  למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באפליקציה ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האפליקציה, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באפליקציה ו/או לוגו האפליקציה ללא הרשאה ממפעילת האפליקציה.
 4. המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האפליקציה, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 5. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
 6. כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האפליקציה ו/או ללקוחות האפליקציה ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האפליקציה מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האפליקציה מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
 7. כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האפליקציה אלא ניתן למפעילת האפליקציה רשות לבצע שימוש מסחרי בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.

קישורים והפניות באפליקציה

 1. 2. ייתכן כי באפליקציה יופיעו קישורים ו/או הפניות לאפליקציות אחרות ו/או מקורות מידע אחרים (להלן: "קישורים").
 2. אין מפעילת האפליקציה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באפליקציה יהיו תקינים ויובילו לאפליקציה אינטרנט פעיל.
 3. קישור מסוים באפליקציה אינו מלמד כי תוכן האפליקציה המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האפליקציה לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.
 4.  מפעילת האפליקציה לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינו אחראי לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
 5. כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האפליקציה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
 6. מפעילת האפליקציה תהיה רשאית להסיר מהאפליקציה קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט.
 7. אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
 8. מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האפליקציה איננה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באפליקציה שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באפליקציה.

הפסקת שימוש ושיפוי

 1. מפעילת האפליקציה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האפליקציה, לרבות על ידי חסימת מספר IP וזאת אם לא יעמוד בתנאי מתנאי הסכם זה.
 2. במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האפליקציה, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לה אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
 3. המשתמש ישפה את מפעילת האפליקציה, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט , אשר ייגרמו למפעילת האפליקציה ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
 4. מפעילת האפליקציה איננה מתחייבת כי האפליקציה לא תיסגר ו/או כי הפעילות בה לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האפליקציה ו/או את פעילותה בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

המחאת זכויות וחובות

 1. מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האפליקציה רשאית להמחאות את התחייבויותיה  ולהסב זכויותיה, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האפליקציה רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
 2. במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האפליקציה לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באפליקציה, והמשתמש מסכים לכך מראש.